UCHWAŁY O OPŁATACH W 2014 '

 UCHWAŁA NR 7/2014

 

Walnego zebrania sprawozdawczego członków

ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi

z dnia 27 kwiecień 2014 r.

 

w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty na rzecz ogrodu

 

 • Walne zebranie członków ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi postanawia, na podstawie § 82 pkt 7 statutu PZD, uchwalić wysokość opłaty na rzecz ogrodu na 2014 r. w kwocie 50,00 zł.

 

 • Opłatę na rzecz ogrodu członek Związku w ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30,06,2014 r.

 

 

 • Małżonkowie będący członkami Związku i użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę na potrzeby ogrodu.

 

 

 

                                   

 

                                UCHWAŁA NR 8/2014

 

          Walnego Zebrania sprawozdawczego członków

                            ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi

z dnia 27 kwiecień 2014 r.

 

w sprawie wysokości i terminu opłaty energetycznej

 

 • Na podstawie uchwały nr 45/2009 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych oraz na podstawie danych z 2013 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników w latach ubiegłych, Walne zebranie sprawozdawcze ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi uchwala opłatę energetyczną na 2014 r. w wysokości 40,00 zł od Członka Związku w ROD.

 

 • Opłatę Członek Związku obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. a za zużyte kW w dwóch terminach w czerwcu 2014 r. , oraz w październiku 2014 r.

 • Opłata energetyczna przeznaczona jest na pokrycie strat powstającychw trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu oraz kosztów konserwacji i zarządzania siecią.

 

 • W stosunku do działkowców nie wnoszących opłat w terminie zobowiązuje się Zarząd ROD do odłączenia działki od prądu i obciążenia ich kosztamiz tym związanymi . Długość opóźnienia ustala się na 2 miesiące.

 • Małżonkowie będący członkami Związku użytkujący wspólnie działkęopłacają jedną opłatę energetyczną.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 9/2014

 

           Walnego zebrania sprawozdawczego członków

                         ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi

z dnia 27 kwiecień 2014 r.

 

w sprawie wysokości i terminu opłat na pokrycie kosztów eksploatacji sieci wodociągowej na rok 2014

 

Na podstawie § 82 pkt 7 Statutu PZD, Walne Zebranie Sprawozdawcze uchwala co następuje:

 • Na pokrycie kosztów eksploatacji sieci wodociągowej ustala opłatę w wysokości 20,00 zł dla działek posiadających wodomierz.

 

 • Opłatę należy wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r , a za zużyte m3 w dwóch terminach , w czerwcu 2014 r. , oraz w październiku 2014 r.

 

 • W stosunku do działkowców nie wnoszących opłat w terminie zobowiązuje się Zarząd ROD do zablokowania dostaw wody (tam gdzie jest to technicznie możliwe) i obciążenie ich kosztami z tym związanymi.

Długość opóźnienia ustala się na 2 miesiące.

 

 • Małżonkowie będący członkami Związku i użytkujący wspólnie działkę, opłacają jedną opłatę za zużycie wody.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 10/2014

 

           Walnego zebrania sprawozdawczego członków

                         ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi

z dnia 27 kwiecień 2014 r.

 

w sprawie montażu wodomierzy na wszystkich działkach w ROD na rok 2014

 

Walne Zebranie postanawia ujednolicić rozliczanie się z poboru wody przez poszczególne działki, w związku z tym postanawia , iż na każdej działce musi być zamontowany wodomierz antymagnetyczny celem ustalenia rzeczywistego zużycia

Wodomierze winny być zamontowane po zamknięciu dopływu wody w 2014 r, lecz nie później niż do dnia 31 marca 2015 r.

 

Rozliczenie z wodomierzy od nowego sezonu 2015 r.

 

Ustala się nowy Regulamin korzystania z sieci wodociągowej, Regulamin stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 11/2014

 

           Walnego zebrania sprawozdawczego członków

                         ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi

z dnia 27 kwiecień 2014 r.

 

w sprawie ilości godzin pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez członka Związku w ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi w 2014 r. i ekwiwalentu za niewykonane prace.

 

Na podstawie § 82 pkt 8 Statutu PZD, Walne Zebranie Sprawozdawcze uchwala

co następuje:

 • Walne zebranie sprawozdawcze członków ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi na podstawie przyjętego planu pracy ustala obowiązek 5 godzin (działki rogowe) oraz 10 godzin (działki pozostałe) pracy na rzecz ogrodu świadczonej przez Członka Związku w 2014 r.

 • Walne zebranie zobowiązuje Zarząd Ogrodu do organizowania prac na rzecz ogrodu oraz informowania działkowców na tablicach ogłoszeń o terminach i zakresie prac.

 • W przypadku niemożliwości wykonania pracy na rzecz ogrodu w całości lub części osobiście lub poprzez członka rodziny, członek Związku obowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 12,00 zł za godzinę, jako ekwiwalent za niewykonane prace.

 • Środki uzyskane z ekwiwalentu wpłacanego przez działkowców księgowane są zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD i mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację planu prac na rzecz ogrodu.

 • Małżonkowie będący członkami Związku użytkujący wspólnie działkę wykonują prace na rzecz ogrodu w liczbie godzin ustalonej dla pojedynczego członka Związku, a w przypadku niemożliwości jej wykonania uiszczają opłatę, o której jest mowa w § 2 w wysokości ustalonej dla pojedynczego członka Związku.

 • Opłatę, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, członek Związku obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30,06,2014 r.

 • Plan prac przewidzianych do sfinansowania z ekwiwalentu za godziny pracy na rzecz Ogrodu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 16/2014

 

            Walnego zebrania sprawozdawczego członków

                          ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi

z dnia 27 kwiecień 2014 r.

 

w sprawie ustalenia ryczałtu dla działek nie posiadających wodomierzy na rok 2014

 

Na podstawie § 82 pkt 7 Statutu PZD, Walne Zebranie Sprawozdawcze uchwala co następuje:

 • Ustala się opłatę ryczałtową dla działek bez wodomierza w wysokości 0,35 zł z m2 powierzchni działki.

 

 • Opłatę należy wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

 • W stosunku do działkowców nie wnoszących opłat w terminie zobowiązuje się Zarząd ROD do zablokowania dostaw wody (tam gdzie jest to technicznie możliwe) i obciążenie ich kosztami z tym związanymi.

Długość opóźnienia ustala się na 2 miesiące.

 

 • Małżonkowie będący członkami Związku i użytkujący wspólnie działkę, opłacają jedną opłatę za zużycie wody.

 

 

 

 

 

 

 UCHWAŁA NR 12/2014

 

           Walnego zebrania sprawozdawczego członków

                          ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi

z dnia 27 kwiecień 2014 r.

 

w sprawie wysokości i terminu opłat na pokrycie kosztów

wywozu śmieci na rok 2014.

 

Na podstawie § 82 pkt 7 Statutu PZD, Walne Zebranie Sprawozdawcze uchwala co następuje:

 • Na pokrycie kosztów wywozu śmieci ustala opłatę w wysokości 55,00 zł od Członka ROD.

 • Opłatę należy wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r

 

 • Małżonkowie będący członkami Związku i użytkujący wspólnie działkę, opłacają jedną opłatę za wywóz śmieci.

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 14/2014

 

         Walnego zebrania sprawozdawczego członków

                        ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi

z dnia 27 kwiecień 2014 r.

 

          w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych na                  sieci wodociągowej w roku 2014

 

 

Na podstawie § 82 pkt 7 Statutu PZD, Walne Zebranie Sprawozdawcze uchwala co następuje:

 • Na pokrycie strat w roku 2014 w kwocie 10640,35 na zużyciu wody ustala opłatę jednorazową w kwocie 50 zł od działki z ryczałtem . W 2013 roku ustalono za niski ryczałt w stosunku do zużycia, co nie pokryło faktur Zwik.

 

 • Opłatę należy wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r

 • W stosunku do działkowców nie wnoszących opłat w terminie zobowiązuje się Zarząd ROD do zablokowania dostaw wody (tam gdzie jest to technicznie możliwe) i obciążenie ich kosztami z tym związanymi.

Długość opóźnienia ustala się na 2 miesiące.

 

 • Małżonkowie będący członkami Związku i użytkujący wspólnie działkę, opłacają jedną opłatę za zużycie wody.